Authors

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

Article Title [فارسی]

بررسی تاثیر دو پدیده برجسته سازی و زمینه سازی بر روی پیچیدگی دستوری و تنوع کلماتی در عملکرد شفاهی زبان آموزان ایرانی

Authors [فارسی]

  • سید محمد علوی 1
  • داوود فراهانی 2
  • جواد محمدی سواد رودباری 3

1 عضو هیات علمی